X hits on this document

47 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 9

116

Ayfle Gül Alt›nay ve Yeflim Arat

Coomaraswamy, Radhika. 2000. Combating Domestic Violence: Obligations of the State, Domestic Violence Against Women and Girls (Innocenti Digest 6) içinde, s. 10-11. Floransa: UNICEF Innocenti Research Center.

Crowell, Nancy A. ve Ann W. Burgess, der. 1996. Understanding Violence Against Women, Panel on Research on Violence Against Women, Committee on Law and Justice, National Research Council. Washington D.C.: National Academy Press.

Ça¤layan, Handan. 2007. Analar, Yoldafllar, Tanr›çalar: Kürt Hareketinde Kad›nlar ve Kad›n Kimli¤inin Oluflumu. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Çak›r, Ruflen. 2000. Direnifl ve ‹taat: ‹ki ‹ktidar Aras›nda Kad›n. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›.

Çak›r, Serpil. 1994. Osmanl› Kad›n Hareketi. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›.

Çak›r, Serpil ve Necla Akgökçe, der. 1995. Farkl› Feminizmler Aç›s›ndan: Kad›n Araflt›rmalar›nda Yöntem. ‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k.

Çak›r, Serpil ve Hülya Gülbahar. 2000. Türkiye’de Kad›n Hareketinin Yüz Y›l› Kronolojisi, 2000 Ajandas› içinde. ‹stanbul: Kad›n Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakf›.

Daya¤a Karfl› Dayan›flma Kampanyas›. 1988. Ba¤›r! Herkes Duysun, yay›na haz. Banu Paker, Canan Ar›n, Gülnur Savran, Nesrin Tura, Pervin Ulusoy, Sedef Öztürk, Selma Altun ve fiahika Yüksel. ‹stanbul: Kad›n Çevresi Yay›nlar›.

Demirdirek, Aynur. 1993. Osmanl› Kad›nlar›n›n Hayat Hakk› Aray›fllar›n›n Bir Hikayesi. Ankara: ‹mge Yay›nlar›.

D‹KASUM. 2007. 2006 Y›l› Faaliyet Raporu. Diyarbak›r: Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (D‹KASUM), yay›mlanmam›fl rapor.

Dobash, R. Emerson ve Russell Dobash. 1979. Violence Against Women. New York: Free Press.

Ecevit, Y›ld›z. 1993 [1990]. Kentsel Üretim Sürecinde Kad›n Eme¤inin Konumu ve De¤iflen Biçimleri, 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan Kad›nlar içinde, der. fiirin Tekeli, s.117- 128. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Ellsberg, Mary, Lori Heise, Rodolfo Pena, Sonia Agurto ve Anna Winkvist. 2001. Researching Domestic Violence Against Women: Methodological and Ethical Considerations, Studies in Family Planning, 32(1):1-16.

EP‹DEM. 2006. Epidem: Yeniflehir Belediyesi Kad›n E¤itim ve Psikolojik Dan›flmanl›k Merkezi 3 Y›ll›k De¤erlendirme Raporu. Diyarbak›r: EP‹DEM.

Eriksson, Maria ve Keith Pringle. 2005. Introduction: Nordic Issues and Dilemmas, Tackling Men’s Violences in Families: Nordic Issues and Dilemmas içinde, der. Maria Eriksson, Marianne Hester, Suvi Keskinen ve Keith Pringle, s.1-12. Bristol: Policy Press.

Ertürk, Yak›n. 2006. Turkey’s Modern Paradoxes: Identity Politics, Women’s Agency and

Document info
Document views47
Page views47
Page last viewedMon Jan 23 02:30:44 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments