X hits on this document

44 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 9

118

Ayfle Gül Alt›nay ve Yeflim Arat

‹lkkaracan, P›nar. 2001. Türkiye büyük erkek meclisine yolculuk, Pazartesi, 4 Nisan.

‹lkkaracan, P›nar. 1998. Do¤u Anadolu’da Kad›n ve Aile, 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler içinde, der. Ayfle Berktay Hac›mirzao¤lu, s.173-192. ‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›.

‹lkkaracan, P›nar ve Leyla Gülçür, 1996. Aile ‹çinde Kad›na Karfl› fiiddet, S›cak Yuva Masal›: Aile ‹çi fiiddet ve Cinsel Taciz içinde, der. P›nar ‹lkkaracan, Leyla Gülçür ve Canan Ar›n, s.21-39. ‹stan- bul: Metis Yay›nlar›.

‹lkkaracan, P›nar, Leyla Gülçür ve Canan Ar›n, der. 1996. S›cak Yuva Masal›: Aile ‹çi fiiddet ve Cinsel Taciz. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›.

Johnson, Holly. 1998. Rethinking Survey Research on Violence Against Women, Rethinking Violence Against Women içinde, der. R.E. Dobash ve R.P. Dobash, s.23-51. Thousand Oaks, CA: Sage.

Johnson, Michael P. ve Kathleen J. Ferraro. 2000. Research on Domestic Violence in the 1990s: Making Distinctions, Journal of Marriage and the Family, 62(4):948-963.

Kad›n Dayan›flma Vakf›. 2005. Aile ‹çinde Kad›na Yönelik fiiddet El Kitab›. Ankara: Kad›n Dayan›flma Vakf›.

Kalayc›o¤lu, Ersin ve Binnaz Toprak. 2004. ‹fl Yaflam›, Üst Yönetim ve Siyasette Kad›n. ‹stanbul: TESEV Yay›nlar›.

KA-MER. 2004. Al›flmayaca¤›z:“Namus” Ad›na ‹fllenen Cinayetler 2003 Raporu. Diyarbak›r: KA- MER Vakf› Yay›nlar›.

KA-MER. 2005. “Keflke” Dememek ‹çin: “Namus” Ad›na ‹fllenen Cinayetler 2004 Raporu. Diyarba- k›r: KA-MER Vakf› Yay›nlar›.

KA-MER. 2006. Suçlu Kim?: “Namus” Ad›na ‹fllenen Cinayetler 2005 Raporu. Diyarbak›r: KA-MER Vakf› Yay›nlar›.

KAMER. 2007a. ‹stersek Biter: “Namus” Ad›na ‹fllenen Cinayetler 2006 Raporu. Diyarbak›r: KAMER Vakf› Yay›nlar›.

KAMER. 2007b. ben var›m. Diyarbak›r: KAMER Vakf› Yay›nlar›.

KAMER. 2007c. Farkederek Ço¤almak: KAMER’in fiiddet ‹çin Çal›flma Yöntemleri. Diyarbak›r: KAMER Vakf› Yay›nlar›.

Kandiyoti, Deniz. 1996. Cariyeler, Bac›lar, Yurttafllar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüflümler. ‹stan- bul: Metis Yay›nlar›.

Kardam, Filiz. 2005. Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri: Eylem Program› için Öneriler Sonuç Raporu. Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu, Nüfus Bilim Derne¤i, Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›. Ankara: Koza Yay›nlar›.

Kardam, Nükhet. 2003. Kad›n›n ‹nsan Haklar› E¤itimi Program› 1995-2003: De¤erlendirme Raporu. ‹stanbul: Kad›n›n ‹nsan Haklar› – Yeni Çözümler Vakf›.

Document info
Document views44
Page views44
Page last viewedThu Jan 19 20:23:37 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments