X hits on this document

48 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 9

Türkiye’de Kad›na Yönelik fiiddet

119

Kay›r, Gülser Öztunal›. 1996. Kad›nlar ve Psikolojik fiiddet, Evdeki Terör: Kad›na Yönelik fiiddet içinde, s.53-65. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Kelly, Liz ve Jill Radford. 1996. ‘Nothing really happened’: the invalidation of women’s experiences of sexual violence, Women, Violence and Male Power içinde, der. Marianne Hester, Liz Kelly ve Jill Radford, s.19-33. Buckingham: Open University Press.

Kelly, Liz. 2005. Inside Outsiders: Mainstreaming Violence Against Women Into Human Rights Discourse and Practice, International Feminist Journal of Politics, 7(4): 471-495.

Kerestecio¤lu, ‹nci. 2004. Türkiye’de Kad›n›n Toplumsal Konumu: Kazan›mlar ve Sorunlar, Türkiye’de ve Avrupa Birli¤i’nde Kad›n›n Konumu: Kazan›mlar, Sorunlar, Umutlar içinde, der. Fatmagül Berktay, s.35-54. ‹stanbul: KADER Yay›nlar›.

Keskin, Eren ve Leman Yurtsever, der. 2006. Hepsi Gerçek: Devlet Kaynakl› Cinsel fiiddet. ‹stanbul: Punto.

K›rk Örük. 2007. Dünya Bankas› Küçük Hibeler Program› Final Raporu. Ankara: K›rk Örük Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Kooperatifi, yay›mlanmam›fl rapor.

K o ç a l i , F i l i z . 2 0 0 3 . T Ü B A K K O M : E fl i t l i k M ü c a d e l e s i n e D e v a m , b i a n e t . o r g , 1 9 M a r t (http://www.bianet.org/2003/03/20/17420.htm) .

Koçali, Filiz. 2007. Mor ‹¤nenin ‹zi Silinmez, Amargi, Bahar(4):8-9.

Ko¤ac›o¤lu, Dicle. 2007. Gelenek Söylemleri ve ‹ktidar›n Do¤allaflmas›, Feminist Yaklafl›mlar, Haziran, say› 3. www.feministyaklasimlar.org.

Kum, Berivan, Fatma Gülçiçek, P›nar Selek ve Yeflim Baflaran, der. 2005. Özgürlü¤ü Ararken: Kad›n Hareketinde Mücadele Deneyimleri. ‹stanbul: Amargi.

Kurz, Demie. 1989. Social Science Perspectives on Wife Abuse: Current Debates and Future Directions, Gender and Society, 3(4):489-505.

Kümbeto¤lu, Belk›s. 1995. Gizli iflçiler: Kad›nlar ve bir alan araflt›rmas›, Farkl› Feminizmler Aç›s›ndan: Kad›n Araflt›rmalar›nda Yöntem içinde, der. Serpil Çak›r ve Necla Akgökçe, s.230-238. ‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k.

Lundgren, Eva, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, ve Anne-Marie Kalliokoski. 2002. Captured Queen. Stokholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Merry, Sally Engle. 2006. Human Rights & Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: Chicago University Press.

Mirzao¤lu, Ayfle Berktay, der. 1998. 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler/Bilanço 98. ‹stanbul: ‹fl Bankas› ve Tarih Vakf› Yay›nlar›.

Mojab, Shahrzad ve Nahla Abdo. 2006. Namus Ad›na fiiddet: Kuramsal ve Siyasal Yaklafl›mlar. ‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›.

Document info
Document views48
Page views48
Page last viewedMon Jan 23 15:42:58 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments