X hits on this document

45 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 9

120

Ayfle Gül Alt›nay ve Yeflim Arat

Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›. 1996. Evdeki Terör: Kad›na Yönelik fiiddet. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›. 1998. Gelece¤im Elimde. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›. 2000. Kad›n S›¤›naklar› I. ve II. Kurultaylar›, Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar Dizisi:1. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›. 2003. Kad›n S›¤›naklar› III. ve IV. Kurultaylar›. Kad›n S›¤›naklar› Kurultaylar Dizisi:2. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Özbay, Ferhunde. 1993 [1990]. Kad›nlar›n Eviçi ve Evd›fl› U¤rafllar›ndaki De¤iflme, 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan Kad›nlar içinde, der. fiirin Tekeli, s.129-158. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Öztunal›, Nurser. 1996. Gönüllünün Not Defteri Kad›nlar›n Kendilerini fiiddetten Korumas› Neden Zor?, Evdeki Terör: Kad›na Yönelik fiiddet içinde, s.163-166. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Özyürek, Esra. 2000. Mecliste Baflörtüsü Dü¤ümü, Vatan, Millet, Kad›nlar içinde, der. Ayfle Gül Alt›nay, s.339-357. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Parla, Ayfle. 1996. Anlat›lar, Duvarlar ve Direnifl Sesleri: Ayk›r› Bir Mekan Olarak Mor Çat›, Evdeki Terör: Kad›na Yönelik fiiddet içinde, s.53-65. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Parla, Jale ve Sibel Irz›k, der. 2004. Kad›nlar Dile Düflünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet. ‹stan- bul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Pervizat, Leyla. 2005. Uluslararas› ‹nsan Haklar› Ba¤lam›nda Namus Cinayetleri: Kavramsal ve Hukuksal Boyutu ve Türkiye Özelinin De¤erlendirilmesi. Yay›mlanmam›fl doktora tezi. ‹stanbul: Marmara Üniversitesi.

Piispa, Minna. 2003. Violence against women as conveyed by surveys – the Finnish Case, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3: 173-193.

Price, Lisa S. 2005. Feminist Frameworks: Building Theory on Violence Against Women, Halifax: Fernwood Publishing.

Radford, Jill, Lynne Harne ve Melissa Friedberg. 2000. Introduction. Women, violence and strate- gies for action: Feminist research, policy and practice içinde, der. Jill Radford, Melissa Friedberg and Lynne Harne, s.1-9. Buckingham: Open University Press.

Saltzman, Linda E. 2004. Definitional and Methodological Issues Related to Transnational Research on Intimate Partner Violence, Violence Against Women, 10(7):812-830.

Sar›han, fienal. 2002. Yeni Medeni Yasa Kad›nlara Neler Getiriyor? Ankara: ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreterli¤i.

Sar›han, fienal. 2005. Türk Ceza Kanunu Kad›nlara Neler Getiriyor? Ankara: ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreterli¤i.

Document info
Document views45
Page views45
Page last viewedFri Jan 20 02:29:38 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments