X hits on this document

43 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 9

Türkiye’de Kad›na Yönelik fiiddet

121

Savran, Gülnur. 2005. 80’li Y›llar›n Kampanyalar› ve Özel Alan›n Politikas›, Özgürlü¤ü Ararken: Kad›n Hareketinde Mücadele Deneyimleri içinde, der. Berivan Kum, Fatma Gülçiçek, P›nar Selek ve Yeflim Baflaran, s.81-99. ‹stanbul: Amargi, ‹stanbul.

S›r, Aytekin. 2006. Namusun alg›lan›fl› araflt›rmas›. Suçlu Kim? Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgelerinde ‘Namus’ Kisvesi Alt›nda ‹fllenen Cinayetler ile Mücadelede Kal›c› Yöntemler Gelifltirme Projesi 2005 Raporu içinde, s.87-124. Diyarbak›r: KA-MER Vakf› Yay›nlar›.

Sirman, Nükhet. 1989. Feminism in Turkey: A Short History, New Perspectives on Turkey, 3(1): 1- 34.

Smith, Michael D. 1994. Enhancing the Quality of Survey Data on Violence Against Women: A Feminist Approach, Gender and Society, 8(1):109-127.

Straus, Murray A. 1979. Measuring Intrafamily Conflict and Violence: The Conflict Tactics (CT) Scales, Journal of Marriage and the Family, 41(1):75-88.

fiahmaran. 2003. Sempozyum: Kad›na Yönelik fiiddet ve Bafla Ç›kma Yöntemleri/ Symposium on “Violence Against Women and The Way of Struggle, yay›na haz. Dilfla Deniz. ‹stanbul: fiahmaran Kad›n Da(ya)n›flma ve Araflt›rma Merkezi.

fienol, Nevin, Ceren Isat, ve Aysun Say›n. 2004. Avrupa Birli¤ine Girifl Sürecini ‹zleme Program› – Kad›nlar ve Erkekler için Eflit F›rsatlar: Türkiye. ‹stanbul: ‹stanbul Politikalar Merkezi ve Aç›k Toplum Enstitüsü Yay›n›.

Tan, Mine Gö¤üfl, Y›ld›z Ecevit ve Serpil Sancar Üflür. 2000. Kad›n-Erkek Eflitli¤ine Do¤ru Yürüyüfl: E¤itim, Çal›flma Yaflam› ve Siyaset, ‹stanbul: TÜS‹AD Yay›nlar›.

Tayl›, Ülfet ve Zelal Yalç›n. 2007. Aile ‹çinde Kad›na Yönelik fiiddete Karfl›, Amargi, Güz(6): 49- 50.

T e k e l i , fi i r i n . 1 9 8 6 . E m e r g e n c e o f t h e N e w F e m i n i s t M o v e m e n t i n T u r k e y , T h e N e w W o m e n Movements içinde, der. D. Dahlerup, s.179-199. Londra: Sage. s

Tekeli, fiirin. 1998. Birinci ve ‹kinci Dalga Feminist Hareketlerin Karfl›laflt›rmal› ‹ncelemesi Üzer- ine Bir Deneme, 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler/Bilanço 98 içinde, der. Ayfle Berktay Hac›mirzao¤lu, s.337-346. ‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›.

Timisi, Nilüfer ve Meltem A¤duk Gevrek. 2002. 1980’ler Türkiye’sinde Feminist Hareket: Ankara Çevresi, 90’larda Türkiye’de Feminizm içinde, der. Aksu Bora ve Asena Günal, s.13-40. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Tjaden, Patricia ve Nancy Thoennes. 2000. Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings From the National Violence Against Women Survey. Washington, D.C.: US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Turkey – Education Sector Study: Sustainable Pathways to an Effective, Equitable, and Efficient Education System for Preschool Through Secondary School Education. 2005. Report no. 32450-TU. Washington D.C.: The World Bank.

Document info
Document views43
Page views43
Page last viewedWed Jan 18 04:02:45 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments