X hits on this document

41 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 9

122

Ayfle Gül Alt›nay ve Yeflim Arat

Uçan Süpürge. 2004. Türkiye’de Kad›n Örgütleri Rehberi 2004. Ankara: ‹ngiltere Büyükelçili¤i ve Uçan Süpürge.

UNICEF. 2000. Domestic Violence Against Women and Girls, Innocenti Digest no.6, Floransa: UNICEF Innocenti Research Center.

Yalç›n, Zelal. 2006. Hayat Art›k bir Proje mi?, Amargi, K›fl (3): 32.

Yüksel, fiahika. 1993. “Efl Daya¤› ve Daya¤a Karfl› Dayan›flma Kampanyas›, 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›fl Aç›s›ndan Kad›nlar içinde, der. fiirin Tekeli, s. 341-350. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.

Yüksel, fiahika. 1996. Kad›nlar›n Kendilerini fiiddetten Korumas› Neden Zor?, Evdeki Terör: Kad›na Yönelik fiiddet içinde, s.96-112. ‹stanbul: Mor Çat› Yay›nlar›.

Walby, Sylvia ve Andrew Myhill, 2001. New Survey Methodologies in Researching Violence Against Women, British Journal of Criminology, 41: 502-522.

Yirmibeflo¤lu, Vildan. 2007. Töre ve Namus Gerekçesiyle ‹fllenen Cinayetler: Topra¤a Düflen Sevdalar. ‹stanbul: Hürriyet.

Zihnio¤lu, Yaprak. 2003. Kad›ns›z ‹nk›lap: Nezihe Muhittin, Kad›nlar Halk F›rkas›, Kad›n Birli¤i. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›, ‹stanbul.

Document info
Document views41
Page views41
Page last viewedTue Jan 17 15:25:58 UTC 2017
Pages9
Paragraphs150
Words2989

Comments